Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens

Elke universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens, afgekort CBE (voorheen afgekort Cobex). Dit College behandelt voornamelijk beroepschriften ten aanzien van besluiten van examencommissies en examinatoren.

 • Procedure

  Ook tegen besluiten van een toelatingscommissie of colloquium doctum commissie kun je in beroep gaan bij het CBE. Het is belangrijk om te weten dat wanneer je het niet eens bent met een tentamenuitslag omdat er een administratieve fout is gemaakt, je niet in beroep hoeft te gaan bij het CBE. De administratieve verwerking van je cijfer(s) kun je bespreken met de medewerkers van de onderwijsbalie van je opleiding.

  Beroepschrift

  Indien je het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld een examencommissie, examinator dan wel BSA-commissie of toelatingscommissie Master, dan kun je daartegen binnen zes weken in beroep gaan. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • uitslagen van tentamens
  • besluiten van de examencommissie op verzoeken van de student over bijvoorbeeld vrijstellingen of extra tentamenkansen
  • opgelegde sancties bij geconstateerde fraude of plagiaat
  • het negatief bindend studieadvies
  • beslissingen over de toelating tot een masteropleiding

  Je dient daartoe een beroepschrift in bij het College van Beroep voor de Examens. Het beroepschrift bevat ten minste: je naam en adres, datum en de gronden van je beroep. In het beroepschrift moet duidelijk worden omschreven tegen welk besluit in beroep wordt gegaan. Je wordt verzocht een kopie van het bestreden besluit toe te voegen. Tot slot dient het beroepschrift ondertekend te worden. Je kunt je beroepschrift per post, per e-mail of via het digitale loket indienen.

  Ontvangst

  Je krijgt een ontvangstbevestiging van je beroep. Het is mogelijk dat je om nadere informatie wordt gevraagd. Aan degene die het besluit heeft genomen, wordt verzocht na te gaan of een eventuele minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een reactie op het beroep te worden opgesteld. Je ontvangt een afschrift van de reactie op je beroepschrift. Je wordt vervolgens gevraagd of de reactie aanleiding is om het beroep in te trekken of te handhaven.

  Hoorzitting

  Indien er geen schikking heeft plaatsgevonden, wordt zo spoedig mogelijk een hoorzitting gepland. Voor de hoorzitting zal ook de voorzitter van de examencommissie, bsa-commissie, toelatingscommissie Master of een vertegenwoordiger worden uitgenodigd. Partijen kunnen zich eventueel laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door rechtshulpverleners/een gemachtigde. Indien je rechtshulp wilt, dan dien je die zelf in te schakelen.

  Tijdens de hoorzitting zal je door het CBE worden gehoord. Het College bestaat uit een (externe) voorzitter, een docentlid en een studentlid. Tijdens de hoorzitting worden jij en de wederpartij in de gelegenheid gesteld de eigen standpunten nader toe te lichten.

  Beslissing van het CBE

  Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) te beoordelen of de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht. Het College is niet bevoegd te oordelen over de inhoud van door jou gemaakte papers of tentamens. Naar aanleiding van de hoorzitting ontvang je een schriftelijk besluit van het College. Daarin wordt gesteld of het primaire besluit gehandhaafd blijft, of dat een nieuw besluit dient te worden genomen. Het besluit van het CBE is opgesteld in het Nederlands.

  Kosten

  De procedure is kosteloos.

 • Het Reglement van Orde

  Hieronder vind je het Reglement van Orde.

 • Samenstelling College van Beroep voor de Examens
  • prof. mr. M.T.A.B. Laemers (voorzitter)
  • prof. mr. P.S.S. Zoontjens (voorzitter)
  • dr.  K.A.W.M. de Jong (plaatsvervangend voorzitter/lid)
  • dr. P.G.F. Eversmann (lid)
  • dr. F.T. Groenewegen (lid)
  • E.A. Duyster-Went RA (lid)
  • dr. R. Wilders (lid)
  • N.S.F. Zijlstra (studentlid)
  • X. Wilders (studentlid)
  • M. van Sprinkhuizen (studentlid)
  • F. Lindeboom (studentlid)
  • A. Admiraal (studentlid)
  • mr. S. Kruithof (ambtelijk secretaris)
  • mr. N. van den Brink (ambtelijk secretaris)
  • mr. E.L.C.M. Rijnders (ambtelijk secretaris)
 • Meer informatie

  Hoofdstuk 9.4 Beroep bij het College van Beroep voor de Examens van het Studentenstatuut geeft informatie over de rechtsbescherming van studenten aan de UvA.

 • Adressering

  Je kunt je beroep schriftelijk indienen bij:

  • Universiteit van Amsterdam
   t.a.v. College van Beroep voor de Examens
   Postbus 19268
   1000 GG Amsterdam

  Je kunt je beroepschrift ook indienen bij het College van Beroep voor de Examens via het digitale loket voor klachten, bezwaar en beroep. Ben je in bezit van een UvAnetID, dan kun je gebruikmaken van de verwijzing voor studenten met UvAnetID. Ben je niet in het bezit van een UvAnetID, dan kun je gebruikmaken van de verwijzing voor alumni en aankomende studenten.

 • Overige contactgegevens
  • T. 020 - 525 2736